Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025

Cíl právní úpravy DPP

▪ Vycházet z účelu dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) – prostředek příležitostného a doplňkového zdroje příjmu.
▪ Nemají být využívány jako jediný a pravidelný zdroj příjmu zaměstnanců. Nepodporuje se proto vykonání činností na základě více DPP týmž zaměstnancem u více zaměstnavatelů.
▪ Zachovat podporu zaměstnávání zaměstnanců na DPP podle současného systému u zaměstnance činného na základě DPP v kalendářním měsíci jen u jednoho zaměstnavatele osvobozením příjmu od placení pojistného
▪ Zabezpečit zaměstnance dávkami nemocenského a důchodového pojištění v době ztráty příjmu v době, kdy nemůže pracovat z důvodu určité sociální události při výkonu činnosti na DPP u více zaměstnavatelů.
▪ Umožnit získat přehled o využívání DPP v praxi.


Právní úprava účasti na nemocenském pojištění u DPP současná

Podmínky účasti na NP se vždy posuzují za kalendářní měsíc. Rozhodující je výše zúčtovaného příjmu do kal. měsíce

Současná úprava – od roku 2012 do 31. 12. 2024
– zúčtovaný příjem vyšší než 10 000 Kč – účast
– úhrn příjmů z více DPP uzavřených s týmž zaměstnavatelem – sčítání příjmů
– k DPP, které byly uzavřeny s jinými zaměstnavateli, se nepřihlíží
– zaměstnavatel neoznamuje nástup do zaměstnání nepojištěného zaměstnance

Informace o hlavních změnách u DPP v sociálním zabezpečení

Změny zákonem č. 349/2023 Sb. – „konsolidační balíček“ od 1. 7. 2024
✓ evidence všech DPP a příjmu z nich za každý měsíc
✓ účast na nemocenském pojištění – sčítání příjmů ze všech DPP u všech zaměstnavatelů
✓ Plátcem pojistného při překročení kumulativního limitu zaměstnanec
Změny pozměňovacím návrhem v tisku 570, bude projednán v Senátu
✓ zrušení sčítání příjmů od více zaměstnavatelů
✓ Vyšší limit jen pro jednoho zaměstnavatele registrovaného u ČSSZ od 1. 1.2025

Evidence všech DPP od 1. 7. 2024

Povinnosti
• oznamovat datum nástupu do zaměstnání na DPP a skončení tohoto zaměstnání, i když zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění
• zasílat za každý kalendářní měsíc elektronicky informaci o vyměřovacím základu zaměstnance na DPP, i když zaměstnanec nebude účasten nemocenského pojištění (zúčtovaný příjem nebyl vyšší než 10 000 Kč)
• lhůta pro zaslání: do 20. dne následujícího měsíce.

Hlavní změny předpokládané od 1. 1. 2025

• vyšší limit 25 % průměrné mzdy (letos 10 500 Kč) se zachovává pouze pro jednoho zaměstnavatele, který si jej „rezervuje “ u ČSSZ jako první (režim oznámené dohody)
• DPP u ostatních zaměstnavatelů (bez rezervace) spadají pod režim účasti na pojištění platný pro ostatní pracovněprávní vztahy
• zaměstnání buď je nebo není považováno za zaměstnání malého rozsahu – ZMR (podle výše sjednaného příjmu)
• U ZMR pojištění při dosažení letos příjmu 4 000 Kč v měsíci (předpoklad 4 500 Kč v 2025)

Bude ještě projednávat Senát a po podpisu prezidenta republiky bude uveřejněn ve Sbírce zákonů

Příklad režimu oznámené dohody od 1. 1. 2025

• zaměstnanec nastoupil do zaměstnání na DPP
• zaměstnavatel oznámí ČSSZ elektronicky na tiskopise záměr uplatňovat režim oznámené dohody, vč. nástupu do zaměstnání

Není-li evidován záměr u jiného zaměstnavatele
• ČSSZ registraci záměru neodmítne
• účast na NP zakládá až dosažení limitu příjmu (25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na 500 Kč směrem dolů),
• zaměstnavatel postupuje při odvodu sociálního a zdravotního pojistného jako v současné době při dosažení příjmu vyššího než 10 000 Kč

Příklad režimu neoznámené dohody od 1. 1. 2025

Zaměstnavatel neposlal na ČSSZ záměr nebo jej poslal, ale byl odmítnut (obdržel oznámení, že zaměstnanec je již evidován u jiného zaměstnavatele)
• zaměstnavatel posoudí podle výše sjednaného měsíčního příjmu, zda je zaměstnání na DPP malého rozsahu nebo není
• je-li DPP zaměstnáním malého rozsahu,
• je zaměstnanec účasten NP jen v těch měsících, do nichž mu byl zúčtován příjem ve výši rozhodné částky          (v roce 2024 činí tato částka 4 000 Kč)
• není-li zaměstnáním malého rozsahu,
• je účasten NP po celou dobu trvání zaměstnání, platí se pojistné i z příjmu např. 1000 Kč za měsíc

Příklad režimu neoznámené dohody od 1. 1. 2025

Zaměstnanec na DPP není u zaměstnavatele v režimu oznámené dohody.
• Nastoupil do zaměstnání 6. 1. 2025.
• Podle smlouvy činí odměna 200 Kč za hodinu, pracovat bude podle potřeby (podle průběžně oznamovaného rozvrhu pracovní doby).
= > DPP je zaměstnáním malého rozsahu.
Rozhodný příjem má v roce 2025 činit pro účast 4 500 Kč (předpokládáme).
Do ledna byl zaměstnanci zúčtován příjem
a) 6 000 Kč – je účasten v lednu NP, pojistné se odvádí
b) 3 000 Kč – není účasten NP, pojistné se neplatí
c) 3 000 Kč z DPP a z DPČ (také malého rozsahu) 2 000 Kč. Úhrn činí 5 000 Kč, je účasten z obou zaměstnání, pojistné se platí z 3 000 Kč a 2 000 Kč

Podmínky rezervace zaměstnance (využití vyššího limitu)

• Rezervace se provádí
• buď po předchozím nahlášení nástupu zaměstnance
• nebo společně s nahlášením zaměstnance
• nejpozději do 20. dne, který následuje po měsíci, od něhož chce zaměstnavatel rezervaci využívat
• Rezervace platí vždy na celý měsíc, nemohou ji využít dva zaměstnavatelé v témže měsíci, i když se DPP časově nepřekrývají

Ukončení rezervace

• Rezervace zaměstnance je ukončena
• oznámením ukončení uplatňování režimu oznámené dohody u zaměstnance v režimu oznámené dohody
• oznámením o skončení DPP
• na žádost zaměstnance při doložení ukončení DPP (nečinnost zaměstnavatele)

Nevýhody – / Výhody + úpravy v konsol. balíčku

U úpravy v konsolidačním balíčku
– právní nejistota u placení pojistného se zpožděním zhruba dvou měsíců, nepředvídatelnost účasti na pojištění      a tím i výše pojistného
– Možnost vzniku situací vymáhání pojistného od zaměstnance
+ jednodušší na provádění při spolupráci se seriózním zaměstnancem
+ bez potřeby rezervace

Výhody / Nevýhody navržené úpravy v tisku 570

– Podmínka rezervace pro využití vyššího limitu
+ vznik povinnosti platit pojistného pod kontrolou zaměstnavatele
+ právní jistota ve výši odvodu pojistného
+ pojistné z odměny zaměstnance může vždy zaměstnavatel strhnout

Zdravotní pojištění základní informace

• Od 1. 1. 2025 se má sjednotit lhůta pro oznamování nástupu zaměstnance na DPP a DPČ do zaměstnání a jeho ukončení s NP
• Nová lhůta do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k této události došlo nebo za který přestali být plátci pojistného.
• ČSSZ bude sdělovat zdravotním pojišťovnám údaje o zaměstnancích registrovaných v režimu oznámené dohody.

Zdravotní pojištění základní informace

• Nadále platí (§ 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 48/1997 Sb.), že za zaměstnance se nepovažují osoby činné na základě DPP, popřípadě více DPP u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); To znamená, že se bude nadále platit pojistné na zdravotní pojištění za kalendářní měsíc, v němž je dosažena hranice příjmu, při které vzniká účast na nemocenském pojištění. V roce 2025 se očekávají tyto hranice: 4 500 Kč a u oznámené dohody 11 000 Kč.

Srážková daň upozornění na úpravu v tisku 570

Ministerstvo financí připravilo úpravu zachovávající současný princip – srážková daň je z příjmů zaměstnance, jejichž výše nedosáhla limitu pro účast na NP

V § 6 odst. 4 písmena a) a b) ZDP zní: jedná-li se o příjmy

„a) plynoucí na základě dohody o provedení práce zaměstnanci od zaměstnavatele, který u tohoto zaměstnance uplatňuje režim oznámené dohody podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nedosáhne za kalendářní měsíc rozhodné částky pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, u kterých je uplatňován režim oznámené dohody podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, na nemocenském pojištění, nebo

b) v úhrnné výši nedosahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc rozhodné částky pro účast zaměstnanců  na nemocenském pojištění.“.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/

Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025
Přesunout se na začátek