Akční plán rovného odměňování žen a můžu 2023-2026

Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů
Včera byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno. Do konečné podoby novely zákoníku práce se směrnice promítne společně s opatřeními z Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023–2026.

„Ačkoliv obecná ustanovení o mzdě náš zákoník práce obsahuje a jasně říká, že za stejnou práci náleží všem stejná odměna, stále bohužel dochází k podhodnocování práce žen. To je potřeba změnit. Ženy nemohou doplácet na stereotypy a špatnou praxi. Nespravedlivým nižším odměňováním přicházejí o peníze celé rodiny, ale jde i o jednu z příčin nízkých důchodů žen. Dalším důvodem bývá i to, že byly omezeny na kariéře výchovou svých dětí. Tuto nerovnost jasně řešíme díky výchovnému, které vyplácíme od ledna,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vláda zároveň 21. prosince 2022 schválila Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2023-2026, kterým se zavazuje řešit český rozdíl v odměňování žen a mužů (neboli Gender Pay Gap). Akční plán stanovuje konkrétní kroky k odstranění nerovností, které vyplývají z podkladů dlouholetého systémového projektu 22 % K ROVNOSTI / Rovná odměna. Ten má v gesci MPSV a úkoly z něj plynou i dalším aktérům. Úzce navazuje na spolupráci            s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády v souvislosti se Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030.

„Přijetí směrnice vítám, protože posílí vymahatelnost práva na stejnou mzdu za práci stejné hodnoty. Ženy              v některých případech dostávají za srovnatelnou práci nižší mzdu než muži, nemohou se však účinně bránit,“ uvedla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Směrnice zavádí pravidla pro transparentnost stanovení mezd a usnadňuje důkazní situaci obětí diskriminace. Díky směrnici by tak
v budoucnu mělo být snazší mzdové znevýhodnění zjistit a bránit se mu,“ dodala.

Cílem směrnice je zajistit dodržování základních práv na stejnou odměnu v rámci celé Evropské unie a zavést celoplošně standardy transparentnosti odměňování. Mezi hlavní nové povinnosti patří:

• Bude povinný údaj o nástupní mzdě nebo rozmezí nástupní mzdy pro uchazeče/ky o zaměstnání v inzerci nebo před pohovorem. Bude zakázáno dotazovat se uchazečů/ek na mzdovou historii.

• Zaměstnaní budou mít právo žádat zaměstnavatele o informace dělené podle pohlaví o výši průměrných výdělků ve své kategorii zaměstnání nebo pro skupinu pozic vykonávajících stejnou práci a práci stejné hodnoty.

• Budou mít též nárok požadovat údaje o kritériích, podle kterých zaměstnavatel určuje výši mzdy a kariérní postup. Tato kritéria zároveň musí být prokazatelně genderově neutrální a objektivní.

• Společnosti s více než 250 zaměstnanými budou mít nově povinnost každoročně nahlásit svůj interní rozdíl          v odměňování žen a mužů. Menší organizace s více než 150 zaměstnanými budou tuto povinnost plnit jednou za tři roky. Dva roky po uplynutí transpoziční lhůty bude požadavek hlásit vnitřní Gender Pay Gap (GPG) rozšířen na zaměstnavatele s více než 100 zaměstnanými.

• Pokud bude zjištěný rozdíl v odměňování činit více než 5 % a nebude odůvodnitelný objektivními genderově neutrálními kritérii, zaměstnavatel bude nucen provést posouzení stavu odměňování, a to společně se zástupci
zaměstnaných.

• Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří utrpěli ztrátu vlivem diskriminace na základě pohlaví, budou mít nárok na kompenzaci, a to plnou náhradou zjištěného rozdílu včetně bonusů a dalších příplatků.

• Zatímco důkazní břemeno pro mzdovou diskriminaci tradičně leží na straně zaměstnance, tato směrnice ho převrací na zaměstnavatele.

Směrnice vejde v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské Unie. Členské státy EU pak budou mít 3 roky na to, aby ji transponovaly do svého práva a zpracovaly potřebné pokyny pro svůj trh práce. „Jsem připraven provést veškeré potřebné kroky k rychlé a účinné transpozici, aby nová legislativa co nejdříve sloužila
a žádná žena již netápala v tom, zda není za práci placena méně než její kolegové, “zdůraznil ministr Jurečka.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nova-evropska-legislativa-pomuze-snizovat-neopravnene-rozdily-v-odmenovani-zen-a-muzu

Akční plán rovného odměňování žen a můžu 2023-2026
Přesunout se na začátek