Přehled změn a novinek na rok 2023

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Silniční daň za rok 2022 – Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna 2023. Pro podání doporučujeme využít Online finanční úřad a poplatníci mohou využít i nové elektronické formuláře. Shrnující informace k silniční dani jsou k dispozici souhrnně v Informaci k přiznání za rok 2022.

Daň z nemovitých věcí na rok 2023 – Posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je úterý 31. ledna 2023. Poplatníkům, kteří podávají daňové přiznání poprvé, doporučujeme využití návodného průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Další praktické informace jsou dostupné v Informaci k dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Definitivní zrušení elektronické evidence tržeb – 28. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 458/2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a jenž mění    a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK). Aktuální informace naleznete na webu etrzby.cz.

Rozšiřuje se okruh vlastníků datových schránek – Novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dochází k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“. Finanční správa proto k datovým schránkám připravila Informační shrnutí a odpovědi na nejčastější dotazy.

Nová výše obratu pro zákonnou registraci k DPH – Hlavní změnou je od 1. ledna 2023 zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců. Další související informace k tomuto tématu vydala Finanční správa v Informaci k novele zákona o DPH.

Změny v oblasti kontrolního hlášení – Dochází k úpravě sankčního systému kontrolního hlášení DPH. Od roku 2023 dochází ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu pro vybranou skupinu plátců daně. Nové podmínky sankčního systému dopadají i na starší případy pochybení, pokud platební výměr na související pokuty nenabyl právní moci do účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty 2023. Dále je prodloužena lhůta pro odpověď na výzvu ke změně/doplnění nebo potvrzení původních údajů v případě doručení výzvy do datové schránky, a to na 17 kalendářních dnů. K oblasti změn v kontrolních hlášeních vydala Finanční správa samostatnou Informaci shrnující základní změny.

Změny v oblasti daní z příjmů fyzických osob – Více v Informaci pro poplatníky zveřejněné na webu Finanční správy a také ve shrnující Informaci o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022.

Nový Pokyn D-59 – Pro zdaňovací období, která započala v roce 2023, lze pro daně z příjmů využít nový Pokyn č. GFŘ – D – 59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních      z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaný ve Finančním zpravodaji č. 19/2022, který nahrazuje stávající Pokyn č. GFŘ – D-22.

Změny v paušální dani – S účinností od 1. ledna 2023 dochází k zásadním změnám v institutu paušální daně. Nové úpravy týkající se paušální daně navazují na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč, tj. i v rámci paušálního režimu došlo pro jeho vstup ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Více informací a odpovědi na nejčastější dotazy ke změnám v paušální dani je k dispozici na webu Finanční správy.

Změna ve výši limitu zdanitelných příjmů pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2023 – Byla schválena změna výše limitu, který je rozhodný pro povinnost podat daňové přiznání, limit se zvýší z dosavadních 15 000 Kč na 50 000 Kč. Rovněž se změní výše limitu pro vznik povinnosti podání daňového přiznání poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, jehož příjmy podle §7 až §10 zákona o daních z příjmů přesahují 6 000 Kč, nově je navrhována částka 20 000 Kč. 

Změna související se závislou činností – Do zákona o daních z příjmů bylo doplněno ustanovení, podle kterého se osvobozuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise.

Osvobození bezúplatných příjmů v podobě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem – Do zákona o daních z příjmů byl doplněn nový druh příjmů osvobozený od daně. Znamená to zpětné osvobození bytových družstev od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jde o bytové domy vystavené v letech 1995 až 2007 pomocí dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení. Anebo programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury. A u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě na bytové družstvo.

Zavádí se tzv. daň z neočekávaných zisků – Daň je začleněna do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné odpisy hmotného majetku – Zákonem byly opětovně zavedeny mimořádné odpisy, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pokud byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Možnost využít mimořádné odpisy se novelou zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023 rozšiřuje na uvedený majetek pořízený až do 31. prosince 2023.

Jednorázový příspěvek na dítě – Na základě zákona o jednorázovém příspěvku na dítě, vyplácely Úřady práce České republiky žadatelům jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč. Z hlediska zákona o daních z příjmů se jedná o příjem od daně osvobozený. Tento příspěvek náleží dítěti a není tudíž započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky. Více podrobností je k dispozici ve vydané Informaci v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě.

Mezi chystaná vylepšení portálu MOJE daně v následujícím roce patří:

  • Postupné přizpůsobování portálu MOJE daně v oblasti přístupnosti zrakově postižených
  • Zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném (z EPO2 do EPO3) formuláři dani z příjmů právnických osobFormulář platný pro zdaňovací období započatá v roce 2022 a části zdaňovacích období započatých v roce 2023 bude v aplikaci EPO v nové technologii a součástí aplikace pro vyplnění daňového přiznání bude i průvodce vyplněním.
  • Úprava formuláře daňového přiznání k DPPO do modernějšího formátu EPO3.
  • daně z nemovitých věcí nasazení nových funkcionalit, a to funkce ověření na katastr nemovitostí a předvyplňování daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Více na Spuštění pilotního provozu nové funkce portálu MOJE daně – ověření daňového přiznání k dani z nemovitých věcí oproti údajům v katastru nemovitostí. Poplatníci mohou využít také návodného průvodce vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. A poplatníkům, kteří mají zřízenu DIS+, jsou platební informace zobrazovány přímo v DIS+    a nebude jim zasílána složenka.
  • Změny související s ukončením elektronické evidence tržeb. Více informací k pokladním zařízením naleznete na webu etrzby.cz.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2023/prehled-zmen-a-novinek-na-rok-2023

Přehled změn a novinek na rok 2023
Přesunout se na začátek