Informace k novele zákona o DPH

Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022)

Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Tato novela je obsažena v balíčku novel daňových zákonů  (sněmovní tisk 254), který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb.1      V souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství obsahuje novela zákona o DPH i speciální právní úpravu (dále jen „přechodná ustanovení“ nebo „speciální úprava“) týkající se zákonné registrace a zrušení registrace na žádost plátce. Tato přechodná ustanovení nabydou účinnosti dnem 3. 12. 2022, tj. dnem následujícím po dni vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů. Účelem této informace je poskytnout základní přehled o problematice této speciální úpravy.

Registrace podle speciální úpravy

Přechodná ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby povinné k dani, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat2 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat    2 000 000 Kč. Pokud tyto osoby nepodají přihlášku k registraci k DPH do zákonné lhůty3 pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou. Pokud podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH podle stávající právní úpravy, a to do dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení, stanou se plátci, pouze pokud svůj záměr stát se plátcem potvrdí správci daně ve stanovené lhůtě, a to do 15. 12. 2022 (pokud období pro výpočet obratu končí v listopadu 2022), nebo do 16. 1. 2023 (pokud období pro výpočet obratu končí v prosinci 2022). Pro toto potvrzení záměru není zvláštní formulář, dané osoby mohou využít jakoukoliv formu podání stanovenou daňovým řádem. Pokud záměr stát se plátcem tyto osoby do stanovené doby nepotvrdí, plátcem se nestanou; správce daně v dané věci rozhodne o zastavení řízení. Ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení (od 3. 12. 2022) již nevzniká osobám s obratem přesahujícím 1 000 000 Kč, ale nepřesahujícím            2 000 000 Kč, a to za výše vymezené období, povinnost podat přihlášku k registraci z titulu překročení obratu. Pokud podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH po nabytí účinnosti přechodných ustanovení, plátcem se z důvodu překročení obratu nestanou.

Zrušení registrace na žádost plátce podle speciální úpravy

Podle speciální úpravy mohou o zrušení registrace k DPH požádat plátci, jejichž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč. Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b4 zákona o DPH nebo plátci podle § 6e5 zákona o DPH, jejichž obrat za období září 2022 až listopad 2022 přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč

Požádat o zrušení registrace mohou také plátci, kteří naplní výše uvedené kritérium obratu, ale nebyli osobami povinnými k dani (nevykonávali ekonomickou činnost) po celé výše uvedené období. Ve výše uvedených případech neplatí podmínka, že žadatel o zrušení registrace musí být plátcem daně alespoň 1 rok (nebo 3 měsíce – plátci podle § 6b nebo § 6e zákona o DPH).

Žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tj. do 8. 12. 2022. Žádostem plátců s výše vymezeným obratem, které budou podány za dané období po 5denní lhůtě, nebude možné vyhovět.6 Tím by nebyla splněna ani podmínka pro vstup do paušálního režimu pro rok 2023 pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, podle které nesmí být dané osoby plátcem DPH. Plátci s výše vymezenou hodnotou obratu za příslušné období, kteří nevyužijí speciální úpravu (nebo nesplní lhůtu stanovenou speciální úpravou), budou moci požádat o zrušení registrace k DPH později (až od února 2023) podle standardních ustanovení zákona o DPH a při splnění všech zákonných podmínek bude žádostem vyhověno. Upozorňujeme proto plátce s uvedenými hodnotami obratu, že jediná možnost zrušení registrace v přechodném období za účelem vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023 je postup podle přechodných ustanovení, tj. podání žádosti o zrušení registrace do 8.12.2022.

Plátce, který včas požádá o zrušení registrace podle speciální úpravy, přestává být plátcem dnem následujícím    po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace, nejdříve však od 1. 1. 2023. (Pokud správce daně oznámí rozhodnutí o zrušení registrace do 31. 12. 2022, např. 21. 12. 2022, přestane být daná osoba plátcem až od 1. 1. 2023.) Pokud správce daně oznámí plátci rozhodnutí o zrušení registrace po 31. 12. 2022, ale rozhodnutí bude oznámeno do 16. 1. 2023, nebude tato osoba považována za plátce DPH pro účely využití paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob již od 1. 1. 2023. Plátcem pro účely DPH přestane být po dni oznámení rozhodnutí (např. bude-li rozhodnutí o zrušení registrace doručeno 3. 1. 2023, přestane být daná osoba fakticky plátcem od  4. 1. 2023. Pro účely paušálního režimu ale za plátce nebude považována a může tak vstoupit do paušálního režimu).

Připomínáme, že žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána pouze elektronicky za využití formuláře „Žádost o zrušení registrace“, který je k dispozici v elektronické podobě na daňovém portále (www.mojedane.cz).

Detailnější informace jsou k dispozici v „Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 
 – pravidla pro přechodné období v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství
“.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novele-zakona-dph-03122022

Informace k novele zákona o DPH
Přesunout se na začátek