Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023

Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023 v souvislostech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů          v roce 2023 (viz Sbírka zákonů a mezinárodních smluv), činí průměrná mzda pro rok 2023:

40 324 Kč.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) se odkazuje na hodnotu průměrné mzdy při výpočtu záloh na daň ze závislé činnosti a v případě výpočtu daně.

Pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h zákona o daních z příjmů, je definována 15 % sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy, který činí pro rok 2023:

161 296 Kč.

Pro účely výpočtu daně podle § 16 zákona o daních z příjmů je definována 15 % sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy, který činí pro rok 2023:

1 935 552 Kč.

Od hodnoty průměrné mzdy se také odvíjí rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Jde o hodnotu jedné desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů. S rozhodnou částkou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění „pracuje“ zákon o daních z příjmů v ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti bez učiněného Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kdy z příjmů v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění sráží plátce daně z příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 36 zákona o daních z příjmů. 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů pro rok 2023 činí:

4 000 Kč.

Výši rozhodného příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění od 1. 1. 2023 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-a-poplatniky-dane                             

Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023
Přesunout se na začátek