Informace k novele zákona o dani silniční

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od  1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022,        tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022

I. ZÁSADNÍ ZMĚNY s účinností od 1. 1. 2022

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Poplatníkem daně (u poplatníka daně nejsou v novele zásadní změny) silniční je zejména ten, kdo

 1. je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 2. užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31.1. 

Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo

 • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.

Kombinovaná doprava – poplatník uplatňující slevu má záznamní povinnost, tj. má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji z překladiště. 

Počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

II. PODROBNÝ POPIS ZMĚN 

1) Novela zákona se použije zpětně od 1. 1. 2022

Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti novely. Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení novely se tedy použijí zpětně od 1. 1. 2022. 

2) Změna předmětu daně (resp. výčtu vozidel podléhajících dani silniční)

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel    v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

 1. s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 2. kategorie N podkategorie
  1. vozidlo zvláštního určení nebo
  2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
 3. kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
 • Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
 • Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
 • Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

3) Výše daně pro zdanitelná vozidla

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční, 
a to v následujícím znění.

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet nápravNejvětší povolená hmotnost v tunáchVýše daně v Kč
nejméněméně než
2 120
1213800
13142 300
14153 200
15 7 200
3 150
15171 400
17192 900
19213 800
21235 800
23 9 000
4 a více 230
23253 800
25276 000
27299 400
29 14 000

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet nápravNejvětší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunáchVýše daně v Kč
nejméněméně než
2 160
1618400
1820900
20222 000
22232 600
23254 600
25288 000
28318 700
313312 100
33 18 400
3 a více 360
363811 800
384016 300
40 24 200

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost v tunáchVýše daně v Kč
nejméněméně než
 120
12 3 600

Druh karoserie:
BA – nákladní automobil
BB – skříňový automobil
BC – tahač návěsu
BD – silniční tahač 

V souladu s výše uvedenými tabulkami platí, že vybraná vozidla jsou sice předmětem daně, avšak není pro ně určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a neuvádějí se do daňového přiznání.

4) Poplatník

Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo 

 1. je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 2. užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž

 1. osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
 2. organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. 

5) Vozidla, která se uvádí v daňovém přiznání

Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

 1. za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 2. za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 3. které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1., tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.

Pozn.: Činí – li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše ani neplatí. 

Příklad č. 1: Pan Karel vlastní osobní automobil, který používá za účelem zajištění příjmů a dále je vlastníkem nákladního automobilu (vozidlo kategorie N2 s kódem druhu karoserie BA) o hmotnosti 10 tun.
Otázka: Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?
Odpověď: Ve smyslu pravidel uvedených v bodě 5 této informace (§ 15 novely) nemá pan Karel povinnost podat daňové přiznání. Nákladní vozidlo je sice předmětem daně, ale pro vozidla v kategorii N2 – motorová vozidla          s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, výše daně je 0 Kč, a proto je s ohledem na výše uvedené do daňového přiznání nebude uvádět, tedy pan Karel nemá povinnost přiznání podat.

Příklad č. 2: Právnická osoba vlastní 4 osobní automobily, které používá za účelem zajištění příjmů, dále je vlastníkem nákladního automobilu o hmotnosti 4 tuny a nákladního automobilu o hmotnosti 14 tun, který používá výlučně k zabezpečení sjízdnosti pozemní komunikace na základě pověření jejího vlastníka.
Otázka: Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?
Odpověď: Ve smyslu pravidel uvedených v bodě 5 (§ 15 novely) má právnická osoba povinnost podat daňové přiznání a uvést v něm nákladní automobil o hmotnosti 14 tun, a to i přesto, že je od daně osvobozen podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 4 novely a daň bude nulová, neboť bez zohlednění osvobození by u něho byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.

6) Technický průkaz a jiné technické doklady k vozidlu

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu, a to

 1. k prvnímu dni zdaňovacího období nebo
 2. ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud            k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.

7) Zrušení registrace

Novela zrušuje povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1. ledna 2022 ze zákona. Proto poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.  

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani

Informace k novele zákona o dani silniční
Přesunout se na začátek