Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za 2021

Blíží se termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý rok příslušné správě sociálního zabezpečení. Základním termínem pro podání je 2. květen 2022. Výjimkou jsou OSVČ, jejichž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani, protože ty Přehled o příjmech a výdajích OSVČ    za daný rok nepodávají. Preferovanou formou podání je elektronické podání prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Termíny pro podání přehledu

Základní lhůta podání je do 2. května 2022. Ta platí, pokud daňové přiznání podala přímo OSVČ nebo daňový poradce, a to ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky, či v papírové podobě.

Lhůta do 1. června neboli tzv. prodloužená lhůta platí, pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po          1. dubnu.

Pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. dubnu, platí lhůta do 1. srpna.

Jakými způsoby lze přehled podat

Preferovanou a zároveň nejjednodušší formou je elektronické podání prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ bez nutnosti chodit na pracoviště místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské, v Brně Městské (dále jen „OSSZ“). Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením ke službám ePortálu. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny  nejen identifikační údaje z databází ČSSZ, ale i další údaje potřebné pro správné vyplnění přehledu o příjmech      a výdajích OSVČ. Oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Podání lze učinit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu místně příslušné OSSZ (přesnou adresu naleznete na webu v sekci Kontakty), popřípadě je možné využít schránku pro příjem fyzických podání, která je umístěna obvykle u vstupu do budovy příslušné OSSZ. Detailní návod „Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok 2021“ je dostupný také na ePortálu ČSSZ.

Nejčastější chyby při podání přehledu

Jednou ze stále se opakujících chyb při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je špatné uvedení úhrnu zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění. Další častou chybou je také uvedení nesprávného počtu měsíců výkonu činnosti v případě, že ji OSVČ nevykonávaly po celý rok, nebo uvedení nesprávného počtu měsíců, v nichž chtějí být považovány za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Vedle těchto chyb je třeba zmínit i chybné uvedení variabilního symbolu důchodového pojištění dané OSVČ.

Nicméně většině chyb lze jednoduše předejít, a to díky pečlivému prostudování Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která je dostupná pro přihlášené uživatele na ePortálu ČSSZ online.

Služba pojištěncům z řad OSVČ poskytuje přehledné a srozumitelné informace o výši jejich předpisu záloh na pojistné na důchodové pojištění, stavu jejich úhrad a přehled o uhrazených platbách.

Součástí služby je i přímý odkaz na vyplnění a podání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ zvolí tento způsob, předejde tak možným chybám, protože do přehledu se automatizovaně spolu s identifikačními údaji vyplní také úhrn zaplacených záloh na pojistné, formou nepovinné nápovědy i informace o počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti a jejím charakteru a další údaje.

Co hrozí za opožděné podání či nepodání přehledu

Pokud není Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podán včas nebo vůbec, může být dle zákona uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Případné potíže s placením pojistného a plněním dalších povinností je vhodné řešit bez odkladu s příslušnou OSSZ. Zaměstnanci OSSZ podají klientům také potřebné informace týkající se důchodového a nemocenského pojištění OSVČ a poradí, jak postupovat v konkrétních situacích.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/blizi-se-termin-pro-podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-osvc-za-rok-2021

Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za 2021
Přesunout se na začátek