Antivirus – podpora zaměstnanosti

Ochrana zaměstnanosti
Antivirus – podpora zaměstnanosti

Pozastavení režimu B od 1. ledna 2022

Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům  při splnění ostatních podmínek programu náleží.

Pozastavení souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení programu a posoudit jeho efektivitu. Zhodnoceno bude především to, zda současný rozsah protiepidemických opatření odpovídá výši finančních prostředků, které mohou zaměstnavatelé z Antiviru B čerpat. V rámci období platnosti programu (30. červen 2022) pak může vláda v závislosti na konkrétní situaci znovu obnovit období uznatelnosti výdajů, prodloužit ho nebo schválit nové.

Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022.

Aktuální situace

Opět jsou aktivní oba režimy programu Antivirus (A i B). 

Režim A je prodloužený konce února 2022. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Režim B opět funguje od 1. listopadu do konce února 2022. Uleví firmám, které nemůžou fungovat naplno,  protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné        k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo  je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:

  • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě          z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
  • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
  • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.

Jak žádat o příspěvek na náhradu mezd

Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad mezd            a povinných odvodů.

Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci (odkaz na banneru níže) a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně výzvě k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost        v požadované pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu uzavření nebo žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za každý režim, za který zaměstnavatel požaduje příspěvek (A, B), a toto Vyúčtování odešla firma přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem zpět úřadu práce. 

Zdroj: https://www.mpsv.cz/antivirus

Antivirus – podpora zaměstnanosti
Přesunout se na začátek