Covidová opatření

Covidová opatření 

Poslanci včera 1.12.2021 schválili vládní návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu 2022; přitom byly přijaty některé důležité pozměňovací návrhy. Lze očekávat, že ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, potvrdí všechny tři návrhy Senát, a to 15.12.2021. Následný podpis prezidenta              a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak lze očekávat v druhé polovině prosince.

Tzv. izolačku vyplácenou zaměstnanci vedle náhrady mzdy poslanci pozměnili tak, že bude časově omezena datem 28.2.2022 (podle vládního návrhu měla platit do 30.6.2022). Především však bude zpětně náležet jen těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena po 30.11.2021 a bude trvat k datu účinnosti zákona – tedy k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů, což bude až po 15.12.2021. Zaměstnancům v karanténě s výdělkem do cca 35 tis. hrubého za dobu karantény či izolace v podstatě zůstane zachován čistý příjem a zaměstnanci s vyšším výdělkem bude izolačka činit 370 Kč denně; izolačku bude opět vyplácet zaměstnavatel a příslušnou částku si odečte od platby pojistného na sociální zabezpečení. O poslanci schváleném návrhu informovalo také MPSV v tiskové zprávě.

Pokud jde o náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem po dobu karantény či izolace zaměstnavatele, vláda prodloužila Antivirus A až do konce února 2022. I za karanténu či izolaci nařízenou zaměstnanci v listopadu    tedy může zaměstnavatel Antivirus A ve výši 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy + související odvody pojistného), max. ve výši 39 tis. Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Pro uplatnění Antiviru lze orientačně postupovat podle poslední verze zveřejněného manuálu ze ledna 2021.
 
Ke karanténě nařízené Krajskou hygienickou stanicí v současné době vystavuje e-neschopenku hygiena – viz informace ČSSZ.
 
Poslanci také schválili obnovení tzv. krizového ošetřovného ve výši 80 % denního vyměřovacího základu po celou dobu uzavření školy. Nově krizové ošetřovné bude činit minimálně 400 Kč denně a bude se vztahovat zpětně na dobu od 1. listopadu; poskytování krizového ošetřovného je časově omezeno do konce února 2022. Oproti původnímu vládnímu návrhu lze krizové ošetřovné (již od listopadu) čerpat i z nemocenského pojištění příbuzných pečujících o děti). Více k poslanci schválenému návrhu v tiskové zprávě MPSV.
 
Posledním ze schválených návrhů je kompenzační bonus 2022 pro období od 22.11.2021 do (zatím) 31.1.2022. Kompenzačnímu bonusu 2022 je věnována samostatná kapitola a také o něm informovalo MF v tiskové zprávě.
 
Kapitolu věnovanou kompenzačnímu bonusu máte jako odměnu za objednávku některého z našich aktuálních webinářů nebo za úhradu za poskytované informace.
 
Vláda také obnovila program Antivirus B pro období od 1. listopadu do konce února 2022 – např. z důvodu omezení výroby pro nedostatek součástek. Výše příspěvku z režimu B je 60 % uznatelných nákladů, maximálně 29 tis. Kč měsíčně na zaměstnance. K obnovení programu Antivirus od listopadu 2021 viz tisková zpráva MPSV.
 
Aktuálními novinkami Vás provede webinář Změny v daních 2021/2022, který proběhne online již 6.12.2021. Nabízíme také záznamy webinářů k problematice daní z příjmů DPH, které jsou k dispozici okamžitě po úhradě; obsah webináře DPH tuzemsko 2021/2022 si můžete poslechnout ZDE. Podcast O daních se 29.11.2021 věnoval oznamování příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob přesahujícím 5 mil. Kč; příjmy osvobozené od daně z příjmů FO je jedno z témat záznamu webináře DPFO 2021/2022.
 
Kompenzační bonus 2022
 
Kompenzační bonus 2022 je projednáván jako sněmovní tisk 51. Kompenzační bonus 2022 je parametricky upravený kompenzační bonus 2021, který byl uplatňován naposledy za období květen 2021. Jsou zde i některé další odchylky – např. pokud jde o souběh kompenzačního bonusu s dotačními programy kompenzujícími následky tzv. protikoronavirových opatření. Poslanci schválili kompenzační bonus tak, aby o něj mohli žádat např.  i společníci SRO, kterým by byla přiznána nějaká covidová dotace – např. COVID 2021 či COVID – nepokryté náklady.
 
Okruh osob, kterým bude moci náležet kompenzační bonus 2022 je stejný jako u předchozích bonusů, tedy OSVČ, společníci SRO či zaměstnanci na dohody, pokud dohoda zakládá účast na nemocenském pojištění.
 
Nárok na kompenzační bonus 2022 může vzniknout nejdříve za 22.11.2021. Datum 22.11.2021 odpovídá datu 5.10.2020 pro nárok na kompenzační bonus 2021. Nárok tedy vznikne např. OSVČ, která měla k 22.11.2021 aktivní podnikání (posuzováno činnosti pro účely důchodového pojištění) nebo společníkovi SRO, který byl společníkem k 22.11.2021. Nárok na kompenzační bonus 2021 mohl vzniknout OSVČ, která přerušila podnikání po 12.3.2020. Pro kompenzační bonus 2022 platí, že k přerušení podnikání musí dojít po 22.11.2020; zásadním rozdílem však je to, že kompenzační bonus 2022 za dny přerušení činnost nenáleží – pro nárok na kompenzační bonus by tedy OSVČ musela přerušenou činnost obnovit v době po 22.11.2021; např. pokud by ji obnovila od 10.12.2021, tak by mohl náležet od 10.12.2021.
 
Kompenzační bonus společníků SRO se uplatňuje u stejného okruhu SRO, jako to bylo v minulosti u předchozích kompenzačních bonusů. Tzn., že nárok budou mít společníci jen takových SRO, které mají jediného společníka anebo dva společníky (oba musí být fyzické osoby) anebo společníci rodinných SRO. Novinkou je, že již nebude na závadu, pokud je podíl tvořen kmenovým listem. Minimální výše obratu SRO je přitom stanovena na 120 tis. Kč (u bonusu 2021 to bylo 180 tis. Kč).
 
O bonus za období od 22.11. do 31.12.2021 bude možné žádat počátkem příštího roku (lze předpokládat, že do    té doby bude zákon definitivně přijat a vyhlášen ve Sbírce zákonů), a to podobným způsobem jako tomu bylo        u předchozích bonusů.
 
Nárok na bonus bude založen – obdobně jako tomu bylo u bonusu 2021 – poklesem příjmů z činností dotčených tzv. protikoronavirovými opatřeními. Tentokrát musí být pokles alespoň 30 % a nesmí být (§ 8 odst. 1):
zjevně způsoben převážně jinými důvody, než
a) dopadem opatření podle § 1 nebo
b) péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2.
c) nařízenou karanténou nebo izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) v případě subjektu kompenzačního bonusu.
 
Pokles příjmů se bude u OSVČ či společníků (v tomto případě jde o pokles příjmu SRO) testovat vůči srovnávacímu období, které se stanoví jako:
 
  • libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce období od 1.6. do 31.10.2021
  • libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce období od 1.11.2019 do 31.3.2020 v případě sezónní činnosti, kterou nelze účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období 1.6. až 31.10.2021
Pro nárok na bonus za 1. bonusové období, kterým je období od 22.11. do 31.12.2021, se bude s průměrným měsíčním příjmem za srovnávací období, srovnávat příjem za prosinec 2021.
 
Pro nárok na bonus za 2. bonusové období, kterým je období od 1.1. do 31.1.2022, se bude s průměrným měsíčním příjmem za srovnávací období, srovnávat příjem za leden 2021.
 
Kompenzační bonus činí max. 1 tis. Kč denně – za 1. bonusové období tedy max. 40 tis. Kč. Stejně jako bonus 2021 je i bonus 2022 limitován částkou odpovídající poklesu příjmu. Oproti bonusu 2021 je však bonus 2022 limitován denním limitem odpovídajícím dennímu poklesu příjmu oproti srovnávacímu období.
 
Příklad
OSVČ či SRO má měsíční příjmy za červen 80.000 Kč, za červenec 70.000 Kč, za srpen 75.000 Kč, za září 72.000 Kč a za říjen 73.000 Kč. Nejvyšší příjem za 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce je 225.000 Kč za 06        až 08/2021, měsíční průměr zde činí 75.000 Kč. Pokud bude příjem za prosinec 2021 činit 50.000 Kč, jedná se      o 66,67 % průměrného měsíčního příjmu 75.000 Kč a vznikne tak nárok na kompenzační bonus (nárok vzniká, pokud příjem za prosinec nepřesáhne 70 %průměrného měsíčního příjmu v období před omezeními).
 
Pro výši bonusu je nutné určit limitní denní částku. Ta se určí jako měsíční pokles příjmů (75.000 – 50.000 = 25.000 Kč) připadající na jeden den srovnávaného období (tím je prosinec s 31 dny), tj. 806,45 Kč (25.000 / 31 zaokrouhleno podle § 146 daňového řádu na 2 desetinná místa). Pokud by tedy nárok na bonus trval po celé        1. bonusové období od 22.11. do 31.12.2021 (40 dnů), tak by bonus nečinil 40.000 Kč (40 x 1.000 Kč), ale jen 32.258 Kč (40 x 806,45 Kč). Aby se uplatnil bonus v maximální výši 1.000 Kč denně, musel by měsíční pokles příjmů pro nárok na bonus za prvé či druhé bonusové období činit alespoň 31.000 Kč (srovnávané období prosinec či leden má 31 dnů). Pokud by tedy např. příjem za leden byl 44.000 Kč (75.000 – 44.000 = 31.000 Kč) a méně, náležel by bonus za leden v plné výši 31 tis. Kč.
 
Pro OSVČ účastné nemocenského pojištění je nadále titulem pro kompenzační bonus (ve výši 500 Kč denně) nařízená karanténa či izolace.
 

 

Covidová opatření
Přesunout se na začátek