Přehled pomoci MF s coronavirem

Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby. Níže přinášíme jejich přehled.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Nejdůležitějším programem pomoci v gesci Ministerstva financí je kompenzační bonus zacílený na podporu OSVČ, společníků malých s.r.o. a občanů pracujících na DPČ a DPP.

Ministerstvo financí jeho prostřednictvím podpořilo příjemce částkou přesahující více než 43 miliard Kč.      Tuto přímou finanční podporu bylo možné čerpat již od jara 2020. Veškeré informace ke kompenzačnímu      bonusu pak naleznete zde.

Liberační balíčky a další daňové úlevy

Ministerstvo financí se s ohledem na složitou situaci snaží maximálně vyjít vstříc všem společnostem i fyzickým osobám při plnění daňových povinností. Proto připravilo několik daňových liberačních balíčků a prostřednictvím generálních pardonů ministryně financí odložilo daňové termíny a odpustilo daňové sankce. Níže naleznete přehled opatření, seřazených dle jednotlivých daní:

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

Posunuli jsme termín daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Daňové přiznání bylo možné podat bez sankce až do následujících termínů:

  • pro papírové podání na 3. května 2021,
  • pro elektronické podání až do 1. června 2021

Úplné znění generálního pardonu naleznete ve Finančním zpravodaji č.16/2021.

Lidé, kteří byli v karanténě, prodělali onemocnění Covid-19 nebo měli jiné závažné důvody, mohli bezplatně požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání až o další 3 měsíce. Více informací ve Finančním zpravodaji č.10/2021.

Prominuli jsme i daň z příjmů z výdělku studentů a dalších, kteří v nemocnicích vykonávali pracovní povinnost. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 5/2021.

U právnických osob byla prominuta daň z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání, které se týká zdaňovacího období započatého od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021. U fyzických osob byla prominuta daň z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a 2021 odpovídající daňové povinnosti vzniklé z důvodu porušení podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji č. 20/2021.

Daň z přidané hodnoty

Prominuli jsme úrok z prodlení za zdaňovací období: září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021, popřípadě III. čtvrtletí 2020, IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021, pokud byla daň uhrazena nejpozději dne 16. srpna 2021. Podmínkou byla omezení krizovými opatřeními vlády do 31. 3. 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

Únorové kontrolní hlášení a daňové přiznání bylo možné podat později, a to bez sankce až do 15. dubna 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 13/2021.

Abychom zlepšili dostupnost ochranných prostředků proti koronaviru, testování a také očkování, prominula paní ministryně financí DPH u filtračních polomasek, respirátorů a filtrů až do 31. prosince 2021. Zároveň je prominuto DPH u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek do 31. prosince 2022. Více informací ve Finančním zpravodaji č.18/2021č.23/2021č. 25/2021č. 31/2021č. 33/2021.

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí bylo možné letos podat bez sankce až do 1. dubna 2021. Daň bylo nutné zaplatit do 31. května 2021. Více informací ve Finančním zpravodaji č. 3/2021.

Silniční daň

Prominuli jsme zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatnou 15. dubna 2021.

Daňové přiznání pro silniční daň za daný rok bylo možné podat a zaplatit do 1. dubna 2021.

Detailní informace k silniční dani naleznete ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

Správní poplatky obecně

Došlo k prominutí správních poplatků za žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, o prominutí úroku    z prodlení nebo úroku z posečkané částky; o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky; o prominutí celního nedoplatku; o povolení úlevy na dani nebo cle nebo za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, a to vždy za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Generální finanční ředitelství vydalo souhrnné pokyny, jak postupovat v případě promíjení příslušenství daně (pokuty, úroky, aj.). Více informací ve Finančním zpravodaji č. 17/2021.

Loss carryback

Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty mohou podnikatelé uplatnit případnou daňovou ztrátu vykázanou za rok 2020 zpětně ve svých základech daně za rok 2019 a 2018, a to v souhrnné výši nepřesahující 30 mil. Kč. Ve formě vratitelného přeplatku tak poplatníci získají zpět zaplacenou daň či její část za tato zdaňovací období. Podrobné informace naleznete zde.

Odklad EET

Pozastavili jsme povinnost elektronicky evidovat tržby, a to až do konce roku 2022. Systém EET je nicméně stále funkční a v současné době je možné tržby evidovat dobrovolně.

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena. Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebo kdo nabyl vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru, v prosinci 2019 nebo později. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Kontakt a další informace

Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392.

Infolinka je k dispozici od pondělí do pátku v čase 9:00 – 17:00. Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi a všechny další potřebné informace pak najdete na informační stránce Finanční správy.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2021/prehled-pomoci-v-gesci-ministerstva-fina-41224

Přehled pomoci MF s coronavirem
Přesunout se na začátek