Krizové ošetřovné končí 30.6.2021

Nárok na čerpání krizového ošetřovného končí 30. 6. 2021

S koncem školního roku končí také mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.

Od čtvrtka 1. 7. 2021 tedy bude možné čerpat dávku ošetřovného pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, jako tomu bylo před přijetím zákona č. 438/2020 Sb. Nároky podle uvedeného zákona vznikají a trvají nejdéle do 30. 6. 2021. Doplňujeme, že za měsíc červen se nárok na dávku uplatňuje tak, jak jsou pojištěnci zvyklí z předešlých měsíců – na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy / dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část).

Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného od 1. 7. 2021:

  • Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, případně až 16 kalendářních dnů u samoživitelů (tj. svobodných, ovdovělých nebo rozvedených pojištěnců, kteří nežijí s druhem či družkou nebo v registrovaném partnerství a zároveň mají v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).
  • Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.
  • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka ani o přímého příbuzného, ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem).
  • Ošetřovné zaměstnanci náleží také z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla. POZOR! Během letních měsíců jsou školy i školky běžně po část prázdnin či po celé prázdniny plánovaně uzavřené, a to bez ohledu na epidemii covidu-19. V těchto případech k nároku na ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení samozřejmě nedochází a ani v minulosti nedocházelo. Ovšem pokud bude z důvodu nepředvídané události uzavřena náhradní MŠ, v níž je dítě o prázdninách v péči, pečující osobě nárok na ošetřovné vzniká.
  • Zaměstnanec, který ošetřuje, je účasten nemocenského pojištění.
  • O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.
  • Při případném uzavření mateřských škol, které fungují i o prázdninách, je třeba používat standardní formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který potvrzuje příslušné dětské zařízení.
Často kladené dotazy:

Ředitelské volno

Pokud by bylo ještě před koncem školního roku vyhlášeno ve školském zařízení ředitelské volno, ošetřovné za takový den nenáleží (§ 3 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb.).

Vznik potřeby ošetřování/péče těsně před koncem června

Pokud bude nařízena karanténa nebo izolace dítěti před 1. 7. 2021, vystavuje ošetřující lékař standardně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Od jeho vystavení počítáme standardní lhůtu pro vyplácení ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění (tzn. 9 nebo 16 kalendářních dnů). Jestliže by těchto 9 (16) kalendářních dnů zasahovalo ještě do měsíce července, lze i za dny v tomto měsíci dávku poskytnout na základě vystaveného rozhodnutí, ovšem již pouze ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Více informací o nároku na dávku ošetřovného najdete na webu ČSSZ.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/narok-na-cerpani-krizoveho-osetrovneho-konci-30-6-2021

Krizové ošetřovné končí 30.6.2021
Přesunout se na začátek