Daňový balíček 2021 – změny v odpisování

Daňový balíček 2021 – změny v odpisování
 

Daňový balíček 2021 (zákon 609/2020 Sb.) přinesl dva okruhy změn u hmotného majetku. Prvým okruhem je zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a pro jeho technické zhodnocení. Druhým okruhem je možnost mimořádných odpisů. Dále daňový balíček pro účetní jednotky zrušil daňové odpisování nehmotného majetku, které bylo do 31.12.2020 upraveno v § 32a zákona o daních z příjmů (ZDP).

Zvýšení hodnotové hranice na 80 000 Kč

Ke zvýšení hodnotové hranice ze 40 000 Kč na 80 000 Kč došlo především v § 26 odst. 2 ZDP v písm. a)      (tj. pro samostatné hmotné movité věci) a v písm. e) (tj. pro dospělá zvířata a jejich skupiny) a v § 33 ZDP    pro technické zhodnocení.

Zvýšení hodnotové hranice znamená především to, že movité věci s oceněním nepřekračujícím 80 000 Kč pořízené od 1.1.2021 nelze daňově odpisovat. Pokud jde o výdaje charakteru technického zhodnocení (výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace), tak pokud v úhrnu u jednotlivého majetku za zdaňovací období nepřekročí hranici 80 000 Kč, tak je lze uplatnit jako daňový výdaj (náklad).

Zvýšení hodnotových hranic ze 40 000 Kč na 80 000 Kč lze uplatnit již pro majetek uvedený do užívání od 1.1. do 31.12.2020 resp. pro technické zhodnocení dokončené v roce 2020, tedy např. již za zdaňovací období roku 2020. Tento okruh změn je doprovázen přechodnými ustanoveními v bodech 13., 14. a 15.

U poplatníka, který vede účetnictví, jsou výdaje na pořízení majetku nepřekračujícího hodnotovou hranici      80 000 Kč daňovým nákladem v návaznosti na účtování. Pokud hodnota majetku nepřekračuje hodnotu, od které účetní jednotka majetek eviduje jako dlouhodobý hmotný majetek, jedná se o jednorázový náklad v okamžiku vydání do spotřeby (případně při vydání většího rozsahu takového majetku do spotřeby časově rozlišený). Pokud je tento majetek evidován v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek, jsou daňovým nákladem jeho účetní odpisy podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1. ZDP. To tedy znamená, že pokud poplatník movitou věc s oceněním nepřekračujícím hranici 80 000 Kč pořízenou od 1.1.2020 eviduje v účetnictví jako dlouhodobý majetek, nemohou u něho výdaje na pořízení  věci jednorázově snížit základ daně z příjmů  za rok 2020 – daňovým nákladem v tomto případě jsou (pokud jde o majetek uvedený do užívání od 1.1.2021) resp. mohou být (pokud jde o majetek pořízený od 1.1. do 31.12.2020) pouze účetní odpisy.

U poplatníka, který vede účetnictví, tak mohou být jednorázovým výdajem výdaje na pořízení příslušné věci jen v případě, kdy o ní účtuje jako o drobném hmotném majetku. Pokud tedy účetní jednotka např. eviduje v účetnictví roku 2020 jako dlouhodobý hmotný majetek movité věci s oceněním přesahujícím částku 40 000 Kč a od účetnictví roku 2021 tuto hranici zvýšila na 80 000 Kč, tak výdaj na pořízení movité věci s oceněním 70 000 Kč je jednorázovým nákladem roku 2021 (pokud byla věc pořízena v roce 2021), avšak výdaj na pořízení stejné věci pořízené v roce 2020 se v základu daně z příjmů projeví formou účetních či daňových odpisů a nikoli jednorázově.

Zvýšení hodnotové hranice na 40 000 Kč podrobně vysvětlují příklady rozeslané v rozšířené verzi na e-maily registrované k odběru novinek.

U poplatníka, který nevede účetnictví, jsou výdaje na pořízení majetku nepřekračujícího hodnotovou hranici 80 000 Kč daňovým výdajem v okamžiku zaplacení jako obecně upravený výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tuto změnu přitom může poplatník zohlednit již při sestavení daňového přiznání za rok 2020 u majetku pořízeného od 1.1.2020.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Mimořádné odpisy podle § 30a ZDP, které se původně vztahovaly na hmotný majetek pořízený od 1.1.2009 do 30.6.2010, se nově použijí pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Možnost mimořádných odpisů podle § 30a ZDP se nadále vztahuje na hmotný majetek zařazený do odpisové skupiny 1 nebo 2.

Mimořádné odpisy podle § 30a ZDP může uplatnit pouze prvý odpisovatel dle § 28 odst. 1 ZDP, týkají se tedy výhradně nového hmotného majetku.

K znovuzavedení mimořádných odpisů se vztahuje bod 16. přechodných ustanovení. U hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020 lze použít již pro období roku 2020 či pro hospodářský rok započatý před 1.1.2021.

Zrušení nehmotného majetku

Poplatníci, kteří vedou účetnictví, uplatňovali podle úpravy do 31.12.2020 výdaje na pořízení nehmotného majetku dle § 32a ZDP, kde byla pro tento majetek stanovena hodnotové hranice vstupní cena překračující    60 000 Kč.

Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování již ZDP od 1.1.2021 neupravuje a daňová uznatelnost účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se u poplatníků, kteří vedou účetnictví, řídí § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

U poplatníků, kteří nevedou účetnictví se nadále postupuje podle § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP, tj. výdaje na pořízení této kategorie majetku jsou jednorázovým výdajem v okamžiku zaplacení.

Zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP ve znění do 31.12.2020 doprovázejí body 10, 11 a 12 přechodných ustanovení.

Nehmotný majetek pořízený před 1.1.2021 poplatníci, kteří vedou účetnictví, nadále daňově odpisují podle      § 32a ZDP ve znění účinném do 31.12.2020. U majetku pořízeného od 1.1.2020 však mohou využít již nové úpravy.

Zrušení kategorie nehmotného majetku podle § 32a ZDP ve znění do 31.1.2020 je doprovázeno řadou doprovodných legislativně – technických změn. Např. je na tuto změnu reagováno v úpravě daňové neuznatelnosti zůstatkové ceny vyřazeného majetku v § 25 odst. písm. o) ZDP.

Změnám v odpisování se podrobně věnuje záznam webináře „DPH a Daně z příjmů 2020/2021“ a speciálně aktuálním problémům dlouhodobého majetku záznam webináře Daňové odpisy 2021.

Zdroj: https://www.behounek.eu/l/odpisovany-majetek/

Daňový balíček 2021 – změny v odpisování
Přesunout se na začátek