Přehled nejdůležitějších změn MF v roce 2021

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Přinášíme proto přehled novinek, které občané mohou očekávat v příštím roce
Daňový balíček na rok 2021

Daňová úleva pro zaměstnance

Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení a zprůhlednění daňového systému. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární zvýšení daně. Této sazbě bude podléhat část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Více než 4 milionům zaměstnancům se sníží daně o čtvrtinu, a to i zaměstnancům pobírajícím minimální mzdu.

Nejen zaměstnanci si navíc od příštího roku polepší o 3 000 Kč, resp. o 6 000 Kč díky zvýšení základní slevy na poplatníka. Parlament schválil výši slevy na 27 840 Kč v roce 2021 a 30 840 Kč v roce 2022.

Kolik příští rok ušetříte na daních, si můžete vypočítat v daňové kalkulačce Ministerstva financí zde.

Stravenková revoluce

Stravenkový paušál přidá další možnost zaměstnavatelům vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě s využitím daňové podpory. Paušál představuje jednodušší a levnější alternativu k již zavedeným daňově podporovaným formám stravování zaměstnanců, jejichž daňová podpora ovšem bude zachována v plném rozsahu. Příspěvek na stravování bude na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše. Využití tohoto příspěvku je koncipováno jako dobrovolné.

Od nového roku dosáhne na daňově zvýhodněný příspěvek na stravování až 1 milión zaměstnanců. V současné době přibližně 1,8 ze 4,3 milionů zaměstnanců chodí na oběd do jídelny v práci, dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Ostatní zaměstnanci na tento benefit (ve formě stravenek) doteď nedosáhli právě kvůli vysoké administrativě na straně zaměstnavatele a platbě provizí stravenkovým společnostem, jimiž je tento systém zatížen. Nově si tak stravenkový paušál budou moci dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci.

Mimořádné odpisy podpoří investiční aktivitu a český průmysl

Rychlejší odpisování zajistí mimořádné odpisy týkající se hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který si poplatník, jako jeho první vlastník, pořídil v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky.

Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku

Dochází k trvalému zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejná hranice bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Veškerý majetek do této částky si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou u tohoto majetku postupovat podle účetnictví. Tato úprava bude platit již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

V oblasti úprav daňového odpisování pak dojde také ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Také tuto změnu bude možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Snížení spotřební daně z nafty pomůže dopravnímu sektoru i celé ekonomice

Ministerstvo financí dále sníží spotřební daň z motorové nafty o 1 Kč na litr s cílem podpořit dopravní sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Snížení spotřební daně z motorové nafty bude mít pozitivní efekt v celé ekonomice, neboť dopravní náklady vstupují do produkce prakticky všech sektorů.

Uznatelnost výdajů k boji s koronavirem

OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.

Rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů se díky zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR narovnají podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Toto osvobození bylo zavedeno v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu. Na základě přijatého pozměňovacího návrhu však byla účinnost této změny odložena na 1. ledna 2022.

Naopak u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří, a to s účinností od 1. ledna 2021. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny úrokové příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc se toto osvobození rozšiřuje i na příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

Jednodušší vykazování nákladů spojených s dobíjením elektromobilů

Daňový balíček přichází také s významným opatřením na podporu elektromobility, které zjednoduší využívání elektromobilů zahrnutých v obchodním majetku pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční vozidlem zahrnutým v obchodním majetku, které je poháněno elektřinou, bude nově možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za tok 2020. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Boj proti závislostem

V návaznosti na letošní úpravu sazeb spotřební daně z tabáku, k níž došlo na základě doporučení mezinárodních organizací (OECD a WHO), opakovaných požadavků Ministerstva zdravotnictví i dlouhodobých cílů vlády v oblasti veřejného zdraví, se v souladu s těmito požadavky navrhuje další postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, tak aby docházelo k omezení cenové dostupnosti tabákových komodit. Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023, což zajistí právní i ekonomickou jistotu pro všechny zúčastněné subjekty. Sazba u všech tabákových výrobků se v prvním roce navýší o 10 %, v dalších letech pak vždy o 5 %.

Snadnější vstup na trh pro malé distributory lihu

U distribuce alkoholu zavede Ministerstvo financí více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 mil. Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tis. Kč, 1 mil. Kč a dosavadních 5 mil. Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh. Zavedení snížených pásem kauce usnadní vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.

Úleva pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také vychází vstříc rodičům s hospitalizovanými dětmi a osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Podpora pracujících rodin s dětmi

U daňového bonusu pro děti dojde ke zrušení zastropování částky, tzn., že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč. Podporujeme tím zvýšení příjmů pracujících rodin s více dětmi.

Jednodušší řešení při živnostníky: místo třech odvodů jeden

Paušální daň přinese živnostníkům a podnikatelům z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů fyzických osob, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému. Pro rok 2021 činí paušální daň 5469 korun měsíčně. V částce je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2393 Kč a daň z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč, která kompenzuje navýšené minimální sociální pojistné o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 2976 Kč.

Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník ušetří nemalé finanční prostředky i tím, že už nemusí platit účetní služby. Odpadne také nadměrná byrokratická zátěž – živnostník už nebude muset podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy pojistného a také odpadne důvod k většině kontrol finančním úřadem.

Paušální daň bude fungovat zcela na dobrovolné bázi. Přihlásit se k ní mohou živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ s ročním příjmem z podnikání do 1 milionu Kč a neplátci DPH. S přihlášením k paušální dani ale nebude možné uplatňovat další daňové slevy a úlevy. Do paušálního režimu může vstoupit podnikatel na základě podání jednoduchého formulářového oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to na místně příslušný finanční úřad nejpozději do 11. ledna 2021. Formulář najdete na stránkách Finanční správy zde.

Jestli se vám paušální daň vyplatí, si můžete spočítat na kalkulačce Ministerstva financí zde.

Moderní a jednoduché daně: online finanční úřad

Na začátku roku 2021 spustí Generální finanční ředitelství na základě novely daňového řádu v rámci projektu MOJE DANĚ tzv. „online finanční úřad“. Ten nabídne poplatníkům komunikaci s finančním úřadem bez nutnosti fyzické interakce. Přes portál bude možné postupně podat přiznání ke všem daním, např. dani z nemovitých věcí, silniční dani či k dani z příjmů fyzických osob. Občan v online úřadu získá osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost, funkci automatického předvyplňování daňových formulářů a možnost elektronického odeslání přiznání i zaplacení vyměřené daně, třeba prostřednictvím QR kódu.

V návaznosti na rozšíření elektronizace správy daní dochází v případě identifikovaných osob podle zákona o dani z přidané hodnoty k zavedení povinnosti elektronické formy podání v oblasti daně z přidané hodnoty. Jedná se zejména o přihlášku k registraci, daňové přiznání a kontrolní a jiná hlášení.

Vedle online finančního úřadu přináší sebou novela také zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Ten umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty v případě, že správce daně vyhodnotí, že nadměrný odpočet je zapotřebí před vyměřením nebo doměřením zkontrolovat (ať už v rámci postupu k odstranění pochybností, nebo při daňové kontrole). Lhůta pro vracení daňových odpočtů zůstane stejná. Plátcům DPH, u kterých došlo k vrácení části nárokovaného nadměrného odpočtu, přinese změna zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň se zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.

Novela zásadně zjednodušuje kontrolní postupy. Nově bude v rámci daňové kontroly připuštěna dálková forma komunikace zejména při jejím zahájení a ukončení, což přinese větší flexibilitu mimo jiné podle preferencí daňového subjektu a okolností konkrétního případu. Díky tomuto opatření dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly a zároveň se zamezí případným obstrukcím.

Novela přináší také komplexní revizi úroků a krom jiného snižuje úrok z prodlení se zaplacením daně. Tento úrok se snižuje na úroveň podle občanského zákoníku. V současnosti je na úrovni repo sazby navýšené o 14 procentních bodů, nově dojde k jeho snížení o 6 procentních bodů. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu (tedy na úroveň poloviny repo sazby navýšené o 4 procentní body). Daňový řád rovněž zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, což dnes není umožněno.

Odložení EET

Od nového roku platí až do 31. prosince 2022 odklad povinnosti evidovat tržby. Odklad se týká všech čtyř vln EET, nicméně tržby je možné i nadále evidovat elektronicky, a to dobrovolně.

Moderní a funkční regulace hazardu – ochrana ohrožených skupin

Ministerstvo financí spustilo rejstřík vyloučených osob. Ten zamezí osobám zapsaným v tomto rejstříku účastnit se hazardních her v hernách a kasinech nebo si zřídit či používat uživatelské konto. Cílem rejstříku je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky z hraní hazardu. Pro jednotlivé provozovatele hazardních her platí od 20. 12. 2020 povinnost zamezit vyloučeným osobám v účasti na hazardních hrách.

Do Rejstříku vyloučených osob se zapisují osoby, které o to samy požádají, a automaticky pak osoby:

  • pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi (s výjimkou mimořádné okamžité pomoci) a osoby s nimi společně posuzované, jsou-li starší 18 let,
  • vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek,
  • kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek,
  • kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her nebo jim bylo nařízeno ochranné léčení.

Více informací na www.mfcr.cz/hazard v části „Rejstřík vyloučených osob“.

Vrácení daně z likvidovaného piva

Návrh Ministerstva financí má pomoci pivovarům snížit vzniklé ztráty. Umožní, aby pivo uvolněné do volného daňového oběhu, z něhož již byla odvedena spotřební daň, mohlo být v odůvodněných případech, jako je právě současný nouzový stav, vráceno zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, a to za účelem likvidace či přepracování piva. Pivovaru tím vznikne nárok na vrácení odvedené spotřební daně.

Uplatnění daně z přidané hodnoty u nájmu nemovitých věcí

Dosavadní zákon o dani z přidané hodnoty umožňuje, aby se plátce daně z přidané hodnoty rozhodl, že u nájmu jakékoliv nemovité věci uplatní daň z přidané hodnoty, pokud jde o nájem jiným plátcům daně z přidané hodnoty pro uskutečňování jejich ekonomických činností. Od 1. ledna 2021 dochází od 1. ledna 2021 k omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu pro jiného plátce jsou vybrané nemovité věci, jejichž součástí jsou prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení.

Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje investičních nemovitých věcí

Od nového roku dojde k prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. Cílem je z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a omezit prostor pro spekulanty.

Limit pro uplatnění odpočtu úroků z úvěru na bydlení

Oproti původnímu návrhu schválenému vládou v rámci zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí si poplatníci budou moci nadále uplatňovat i v roce 2021 odpočty úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, pouze dochází ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby od 1. ledna 2021 z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

Přesnější zacílení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí

Obce budou moci u daně z nemovitých věcí aplikovat v různých částech obce místní koeficient, který má přímý vliv na celkovou výši daně, a budou tak moci přesněji reagovat na jednotlivá specifika jednotlivých oblastí. Například tak bude moci obec daňově zvýhodnit nemovité věci pro bydlení, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti průmyslových zón.

Rozšíření a prodloužení programu COVID III

Parlament schválil v dubnu roku 2020 zákon o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů ČMZRB vyplývajících z ručení za úvěry v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených COVID-19, na jehož základě byl následně schválen záruční program Českomoravské záruční a rozvojové banky COVID III.

Ministerstvo financí následně na základě říjnového rozhodnutí Evropské komise prodloužit tzv. Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství připravilo novelu zákona, která umožní pokračování programu COVID III i v roce 2021 a navíc jej rozšíří z provozních také na investiční úvěry.

S účinností od 1. 1. 2021 se mění oceňovací předpisy

Novelizace zákona o oceňování a navazující vyhlášky přibližuje tuzemskou praxi mezinárodním a evropským standardům oceňování.

Úprava oceňovacích předpisů upřesňuje pravidla určování obvyklé ceny majetku i služeb a nově umožňuje v některých případech ocenění nemovitých věcí i tržní hodnotou. Současně je pro znalce oceňující nemovité věci zaváděna povinnost s obvyklou cenou a tržní hodnotou pro kontrolu určit i vyhláškovou cenu, tzv. cenu zjištěnou. Předmětná úprava má výrazně omezit počet soudních sporů týkajících se ceny. Běžným občanům přinese zejména větší jistotu správnosti odhadnutých cen.

Pro oceňování náhrady za zřizování věcných břemen, například různých sítí, pak budou pravidla ještě striktnější a zajistí občanům spravedlivější peněžní náhradu za závadu (znehodnocení) jejich majetku ze strany budovatelů, či provozovatelů nejrůznějších sítí.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-mi-40144

Přehled nejdůležitějších změn MF v roce 2021
Přesunout se na začátek