Minimální platba pojistného na zdravotní pojištění 2021

Jak se změní výše pojistného v roce 2021?

O 41 korun se zvyšuje částka, kterou budou platit jako minimální zálohu v roce 2021 osoby samostatně výdělečně činné – od platby za leden 2021 je stanovena na 2 393 Kč místo dosavadních    2 352 Kč. Zvyšují se ale i další částky.

Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství. Pro rok 2021 činí průměrná měsíční mzda 35 441 Kč, takže již od 1. 1. 2021 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 393 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 352 Kč, případně platí více než tuto částku, ale míň než 2 393 Kč.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, a to ve výši vypočtené podle svých skutečných příjmů a výdajů. Zálohy na pojistné neplatí jen tzv. „OSVČ vedlejší“, tedy ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů – odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Částku v nové výši 2 393 Kč je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února.

Připomínáme, že v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným při epidemii onemocnění COVID-19 byla v roce 2020 novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění všem OSVČ od března do srpna 2020 odpuštěna platba záloh na zdravotní pojištění až do výše stanoveného minimaOSVČ, které měly platit měsíční zálohy vyšší než minimální, musí tedy za měsíce březen až srpen 2020 zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. Částku musí doplatit nejpozději do      8 dnů po podání Přehledu OSVČ za rok 2020.

Platby za státní pojištěnce

V roce 2021 se mění také částka pojistného, které za „své“ pojištěnce bude od 1. 1. 2021 platit stát. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.      S účinností od 1. 1. 2021 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 13 088 Kč a z toho vypočtené pojistné je 1 767 Kč. V roce 2020 byla státní platba do systému veřejného zdravotního pojištění navýšena dvakrát, od 1. 1. z 1 018 Kč platných pro rok 2019 na 1 067 Kč a následně ještě od 1. 6. na 1 567 Kč.

Pojistné OBZP a zaměstnanců

V závislosti na zvyšování minimální mzdy se vždy zvyšuje též pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Pojistné, resp. minimální pojistné u nich činí částku vypočtenou jako 13,5 % aktuální minimální mzdy. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021 na 15 200 Kč tedy znamená zvýšení uvedených částek na 2 052 Kč měsíčně (dosud to bylo 14 600 Kč, resp. 1 971 Kč měsíčně).

Upozorňujeme také na zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 500 Kč, a to s účinností od 1. ledna 2021. Toto zvýšení se dotkne např. osob výdělečně činných na základě dohod o pracovní činnosti, kde je za zaměstnance považován jen ten, u něhož úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci dosáhl započitatelného příjmu – od 1. 1. 2021 tedy částky 3 500 Kč (dosud 3 000 Kč).

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/jak-se-zmeni-vyse-pojistneho-v-roce-2021

Minimální platba pojistného na zdravotní pojištění 2021
Přesunout se na začátek