Kompenzační balíček OSVČ

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25.000 Kč
Co to je kompenzační bonus?
 • Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady

Kdo má nárok?
 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)

 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:

 1. Pobírá invalidní nebo starobní důchod

 2. Je na mateřské nebo rodičovské dovolené

 3. Pečuje o zdravotně postiženou osobu

 4. Připravuje se na budoucí povolání (studenti)

Kolik mohu získat?
 • Částka je 25 000 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

Jaké podmínky musí být splněny?

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.

 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.

 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Jak mohu požádat?
 • Žádám na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)

 • Formulář je dostupný na webu Finanční správy

Co žádost obsahuje?
 • Kromě základních identifikačních údajů žadatele bude potřeba i číslo bankovního účtu, kam se bonus zašle (může to být i účet jiné osoby, které důvěřuji (např. příbuzný); musí jít o účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně

 • Počet dní, za které jsou splněny podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu

 • Čestné prohlášení, že splňuji podmínky pro přiznání bonusu

Kdy mohu požádat?
 • Žádosti jsou přijímány od 9.4.2020.

 • Pokud podám žádost před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídám za to, že se mnou uvedené údaje nezmění

 • Žádost musím podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká

Musím bonus zahrnout do daňově uznatelných příjmů?
 • Ne, bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému

Kde najdu podrobnosti?
 • Tiskovou zprávu MF k stávajícímu návrhu zákonné úpravy najdete ZDE, dosavadní nejčastější otázky a odpovědi najdete ZDE

Pokud mám dluhy, bude můj bonus nějak krácen?
 • Zákon garantuje, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci

Jak poznám, že má žádost již byla vyřízena?
 • O vyřízení žádosti se nevydává rozhodnutí

 • Vyřízení žádosti poznám tak, že mi bude bonus přičten na uvedený bankovní účet

Za jak dlouho po podání žádosti mi bude bonus vyplacen?
 • Záměrem je, aby byl bonus vyplacen co nejdříve, a to neprodleně po zpracování žádosti

 • Přesto prosíme o trpělivost s ohledem na možné obdržení stovek tisíc žádostí

Co když nebudu splňovat podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu?
 • Správce daně při vyřízení žádosti posoudí pouze to, zda jsou splněny základní podmínky pro přiznání bonusu za každý den rozhodného období a podle toho určí výši bonusu

 • Pokud nesplním základní podmínky (např. nejsem OSVČ), bonus se nepřizná – o tom mě finanční úřad bezodkladně vyrozumí na uvedený kontakt (např. e-mail)

 • Pokud nesplním podmínky, které není možné jednoduše ověřit při zpracování žádosti, riskuji pozdější doměření daně ve výši vyplaceného bonusu a případný úrok z prodlení

 • Ministerstvo financí a Finanční správa proto apeluje na poctivost žadatelů

Jaký je vztah kompenzačního bonusu k sociálním dávkám?
 • Bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu

 • V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus, nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pokud mám souběh OSVČ a s.r.o., je to v pořádku?

Společnost s ručením omezením není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu, pokud je daný člověk (jednatel) současně aktivní OSVČ a splňuje podmínky programu Pětadvacítka.

Pokud jsem OSVČ na vedlejší činnost a současně vykonávám práci na DPP nebo DPČ, mohu žádat o kompenzační bonus?

Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o práci mimo pracovní poměr s odměnou do 10.000 korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V tomto případě hovoříme o zaměstnání malého rozsahu. Naopak dohodáři s odměnou nad 10.000 korun měsíčně na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již fakticky jedná o zaměstnání. Hranice 10.000 korun měsíčně je dána zákonem o nemocenském pojištění (paragrafy 6 a 7).

Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.

Zdroj:https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055 

Kompenzační balíček OSVČ
Přesunout se na začátek