OSVČ – zdravotní pojištění AKTUÁLNĚ

OSVČ AKTUÁLNĚ – zdravotní pojištění

Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima (2 352 korun) na zdravotní pojištění, OBZP a zaměstnavatelé resp. zaměstnanci platby odpuštěné nemají.

Dnem 27. 3. 2020 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž hlavním cílem je ulevit plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.
 

Termín pro podání Přehledu OSVČ

Novela zákona stanoví lhůtu pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 nejpozději do 3. srpna 2020. Částku doplatku pojistného za rok 2019 je nutno zaplatit do 8 dnů po dni, kdy Přehled byl podán (nebo měl být podán). Novou výši záloh je třeba v Přehledu OSVČ vypočítat obvyklým způsobem.

Prominutí záloh na zdravotní pojištění pro všechny OSVČ až do výše minima

Změna se týká pouze záloh na pojistné na zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020. OSVČ, které odvádí měsíčně zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši, tzn. 2 352 Kč, nemusí za měsíce březen až srpen 2020 nic odvádět. Zálohy jim jsou prominuty v plné výši. OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ a tudíž hradí zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než minimální (tzn. méně než 2 352 Kč), rovněž nemusí za měsíce březen až srpen 2020 nic odvádět. Zálohy jim jsou prominuty v plné výši.Těm OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. V uvedených měsících však nemusí nic odvádět na účet pojišťovny. Částku, kterou by za březen až srpen 2020 zaplatily nad výši minimálních záloh, mohou doplatit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Částka, kterou OSVČ odvádí nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění tedy není prominuta, ale pouze je její platba odložena až po podání Přehledu za rok 2020. Rozdíl mezi výší dosud odváděné zálohy a výší minimálního pojistného však OSVČ může uhradit kdykoli (po částech i najednou) během roku 2020, čímž se vyhne nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021. Provedla-li již OSVČ platbu zálohy na pojistné za měsíc březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.

 
OSVČ – zdravotní pojištění AKTUÁLNĚ
Přesunout se na začátek